Notice: add_theme_support( 'html5' ) függvény helytelenül került meghívásra. Egy tömböt kell átadni típusokkal. Bővebb információ a Hibakeresés a WordPress-ben helyen. (Ez az üzenet a 3.6.1 verzióban került hozzáadásra.) in /home/fogyasol/public_html/wp-includes/functions.php on line 5905
Nyereményjáték szabályzata - fogyasoldas.hu
Close

Nyereményjáték szabályzata

„Nyerj beszélgetést!”

REKLÁMKAMPÁNY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

1.1. A „Nyerj beszélgetést!” reklámkampány (továbbiakban Játék)

főszervezője ezen a weboldalon:

Név: Bencsik Éva e.v. (továbbiakban Szervező)

Székhely/Cím: 1143 BudapestGizella utca 27/A fszt. 2.

Weboldal: https://fogyasoldas.hu/

Adószám: 63014527-1-42Az összetett, több weboldalból álló nyereményjátékos rendszert létrehozta:

az AlexBlogja.hu üzemeltetője,

székhely: 8360 Keszthely, Toldi Miklós utca 16.

Weboldal:https://alexblogja.hu

Nyilvántartási szám: 37362483

Adószám: 71764423-1-40


A Játékban

3 nyertes kerül kisorsolásra és minden nyertes egy-egy alkalom ajándék beszélgetést kap Bencsik Éva kineziológussal.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban részt vehet mindenki, aki elmúlt 18 éves. (továbbiakban Résztvevő(k))

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Játék 2020. szeptember 17. 00:00:00 órától (CET) 2020. október 31. 18:00:00 óráig (CET) tart. Sorsolás időpontja: 2020. október 31.-én 19 óra után.

A Játék időtartamának lejártát követően történt feliratkozások érvénytelenek.

4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

4.1. Játékban automatikusan részt vesz minden olyan, a jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a játékra való felhívást közzétevő bejegyzésre a megadott feltételek mellett reagál, azaz feliratkozik ezen a weboldalon.

4.2. Szervező más részvételi módot nem fogad el.

4.3. Résztvevők a játékban való részvétellel tudomásul veszik, hogy a nyereményjáték nem a Facebook szervezésben zajlik, annak lebonyolításában a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt, a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A résztvevők a játék során a Szervező és az alexblogja.hu számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

5. DÍJAK ÉS SORSOLÁS

5.1. A Játék befejezését követően a feliratkozottak között történik meg a sorsolás.

(A weboldal egy nyereményjátékokat összesítő oldalon is megjelenik, ahol minden ilyen oldalon külön-külön kerül kisorsolásra nyertes, az adott oldal feliratkozói közül. Minden ilyen oldal nyereményjátékának Főszervezője más és más és oldalanként legalább egy-egy könyv vagy termék, szolgáltatás kerül kisorsolásra, mindig az adott oldalra feliratkozottak közül. Amennyiben valaki ezen oldalak bármelyikére feliratkozik, felkerül az adott főszervező és az alexblogja.hu listájára is, és egyéb témákban is kaphat hírlevelet, egyéb kedvezményekről, ingyenes lehetőségekről is értesülhet. Bármelyik listáról bármikor bárki leiratkozhat.)

Sorsolás helyszíne: Online.

A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik zárt informatikai rendszerben, véletlen szám generálásával. (https://www.randomizer.org/) A nyertes felhasználók azonosítása és értesítése a sorsolást követően történik meg, a jelen Játékszabályzat szerint.

5.2. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható.

5.3. Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. Az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. Igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.

6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, elsősorban Facebook üzenetben értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, maximum két alkalommal. Egyéb esetben a Nyeremény elvész.

6.2. A nyertes nevét a sorsolást követően ezen a weboldalon kívül a nyereményjátékokat összesítő weboldalon, valamint a regenyeim.hu és az alexblogja.hu hivatalos blog oldalán is bemutatjuk. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg.

7. A VERSENY SZABÁLYZATA

7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet a Szervező weboldalán.

8. VIS MAJOR

8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

8.4. A vis major esetet a http://regenyeim.hu oldalon kell megjeleníteni.

9. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE

9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

10. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

10.1. A Játékban való részvétellel (nyereményjátékra történő feliratkozás) minden résztvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait nyilvánosan közöljék, és a Szervező, valamint az Alex kiadó használja reklámcélra, területileg és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet stb.).

10.2. A Szervező és az Alex kiadó az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Játék nyertes nevére vagy bármely más adatra vonatkozóan.

11. VITÁK

11.1. Az esetleges viták esetében a feliratkozás érvényességére vonatkozóan, a Szervező rendelkezése végleges.

11.2. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.

11.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint, ha ez nem lehetséges, a viták elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák.

11.4. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt az alexblogja.hu internetes oldalon nyilvánosságra hozatni.

12. KIZÁRÁS ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12. 1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

12.2 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

12.3 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a Facebook üzenetet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg. Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvények megszegését célozzák.

12.4 Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertes nem kapja meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt és Nyertes tevékenységei miatt.

12.5 Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Játék alatt, azzal a megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervező a résztvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne az alexblogja.hu weboldal révén.

13. SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú, vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

14. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

14.1. A Szervező és az Alex kiadó a Játék résztvevőinek adatait bizalmasan kezeli, azokat jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A Szervező és az Alex kiadó egymás tetteiért, ígéreteiért felelősséget nem vállalnak. A Szervező megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

14.2. A Játékosok személyes adatait a Szervező és az alexblogja.hu kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja.

14.3. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím) a Szervező és az Alex kiadó a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje és hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező és a regenyeim.hu Tulajdonosa hírlevélben megkeresse, valamint feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra, nevét, és lakcímét kizárólag a településnév megjelölésével a Szervezők Facebook oldalaikon, csoportjaikban, weboldalaikon, a központi nyereményjátékos oldalon, a regenyeim.hu és az alexblogja.hu oldalakon közzétegyék.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/fogyasol/public_html/wp-includes/functions.php on line 5349